Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngay Quoc Khanh